Minggu, 06 November 2011

Melak KarakterKu Didin Wahidin (Dosen Uninus Bandung)

“Saenya-enyana kaula diutus ka dunya ieu pikeun nyampurnakeun akhlaq mulia” (Al Hadits)

Lamun nitenan kaayaan masyarakat urang kiwari, rarasaan teh hirup asa sumpek, dunya geunjleung gonjang-ganjing, langit asa rek runtuh, nagara ceunah geus deukeut kana predikat nagara gagal, ieu teh alatan loba pisan pasualan bangsa anu ti waktu ka waktu lain tambah suda tapi kalahka meuweuh nambah loba. Hiji kasus can beres, geus datang deui kasus nu liana. Kasus-kasus ti mulai maling hayam nepi ka maling duit nagara anu milyaran nepi ka ratusan milyar asa teu seep-seep malahan dibungbuan ku kariweuh nguruskeun isu-isu terorisme, pembunuhan, perkosaan kekerasan terhadap anak jeung awewe unggal poe pinuh dina media massa citak jeung elektronik. Estuning matak inggis nyanghareupan poe isukan, asa bingung nyanghareupanana, antukna, urang jadi apatis asal ulah kuring, cuek bebek tea.
Mendiknas M. Nuh ngagambarkeun kalakuan jalmi di Indonesia zaman kiwari teh ku istilah fenomena sirkus, fenomena anomalis, fenomena ironis paradoksal, anu lamun diantep bisa jadi ngagerus karakter positif bangsa anu bihari kapimilik ku bangsa urang, malah dikhawatirkeun gejala ieu teh jadi sabab metamorfosis karakter bangsa tina karakter anu luhung jadi jalmi hina mungguhing ajaran agama atanapi norma lianna. M. Nuh ngagambarkeun ceunah lucu jadina lamun hakim, jaksa katut pulisi anu kuduna nanjeurkeun hukum malah dihukum, guru anu kuduna ngadidik malah didikeun, pejabat anu kuduna ngalayanan / babakti ka masyarakat malah hayang dilayanan ku masyarakat, tibaralik tea cenah.
Salah sahiji akar sabab anu ngadasar anu biasa ditonjolkeun teh nyaeta leungitna komitmen moral atanapi ngipisanana karakter bangsa anu geus ngaraksuk ka sakumna lapisan masyarakat bangsa urang. Kacontoan dina wangkid ieu seueur pejabat pamarentah atawa wakil rakyat anu kapaksa ngendong di panjara, seueur hakim atawa jaksa oge pulisi anu divonis janten terpidana, masyarakat jeung pelajar/mahasiswa urang masih seueur keneh anu resep tawuran anu kadangkala tega ngarogahala sasama, mahasiswa jeung dosen loba anu nincak jalan pintas janten plagiator dina nyusun karya ilmiahna, oge korupsi masih mahabu di unggal instansi, malah apresiasi masyarakat kana nilai-nilai bebeneran kawilang handap, contona aya masyarakat anu milih kepala daerahna nyaeta jalmi anu nyata-nyata terlibat kasus pidana anu geus boga kakuatan hukum.
Leungit atawa ngipisanana karakter teh ceunah geus parna pisan nepi ka lamun rek ngomean tea mah geus bingung ti mana heula ngamimitianana. Dina enyana oge lamun hayang mah ngomean, kudu aya niatan (political will), kudu aya kakompakan atanapi dukungan ti sakumna warga bangsa ti sagala pihak teu bisa sewang-sewangan. Sigana kudu dimimitian ke analisis anu sifatna sistemik komprehensif pikeun medar akar dasar masalah anu jadi sabab ipisna karakter bangsa, tur didukung ku upaya milari pendekatan sareng metode anu tepat kanggo ngajalankeun / ngembangkeun pendidikan karakter ieu supaya bisa dilaksanakeun bari hasilna sae, diteruskeun ku ngalaksanakeun program pendidikan karakter bangsa anu daria. Memang teu gampang jiga malikeun dampal leungeun,tapi memang kajeun kumaha oge kudu di mimitian. Nya eta nganggo kaedah di mimitian ti danget ieu, dimimitian ti diri urang sorangan, oge dimimitian tinu gampang atanapi enteng heula. Thomas Lickona netelakeun yen dina pendidikan karakter, saurna jelas pisan yen urang hayang melakkeun kamampuhan ka barudak supaya apal kalayan eces naon ari bebeneran teh (knowing what is the good), paduli pisan kana naon rupi anu disebut bebeneran, (caring and loving the good), oge migawe atanapi ngalakukeun naon rupi pagawean anu bener sanajan aya tekanan ti luar oge jero dirina (action or doing the good).
Saenyana lamun dititenan karakter anu mana anu ku urang rek diajarkeuan ka sakumna bangsa urang, seueur pisan pendapat ahli ngeunaan ieu. Aya anu nyebatkeun sifat-sifat rosulullah saw , nyaeta sidiq, amanah, tabligh, fatonah jadi karakter teladan anu kedah janten udagan urang dina melak karakter. Nahdlatul Ulama misalna, dina program anu disebut “mabadi khaira ummah” atanapi anu disebut upaya ngawangun umat paripurna nyebutkeun yen karakter anu kudu dipimilik atanapi diwangun di sakumna bangsa urang nyaeta: As shidqu (kejujuran), al amanah walwafa bil ahdi (amanah tur tepat janji) ; al istiqomah (konsisten, dawam, mayeng); al ta’awun (silih tulungan, gotong royong); jeung al adalah (adil, kaadilan). Nahdlatul ulama oge masihan pedoman ka sakumna warga dina ngajalanan hirup kumbuh di masyarakat nyaeta kedah nyepeng sikep tawasuth (siger tengah ulah ekstrim boh kiwa atanapi tengen ), toleran (tasamuh), tawazun (imbang, imbang antawis dunya sareng akherat, imbang antawis hablum minalloh sareng hablum minannaas jrrd.), amar ma’ruf nahi munkar (miwarang midamel kasaean oge ngalarang kana midamel kaawonan). Suyanto (dirjen Pendidikan dasar dan menengah kemendiknas) nyebatkeun aya salapan karakter anu asalna tina nilai-nilai universal, nyaeta: cinta Tuhan, mandiri dan tanggung jawab, kajujuran/amanah, diplomatis; hormat dan santun; dermawan, suka tolong menolong dan gotong royong/kerjasama; percaya diri dan pekerja keras; kepemimpinan dan keadilan; baik dan rendah hati; toleran, kedamaian dan kesatuan.
Kumaha prakprakanana ngajalankeun usaha melak karakter teh ? Aya sawatara ahli anu nyebatkeun yen singketna mah melak karakter the cekap ku pembiasaan sareng pensuasanaan, atanapi langkung perelena mah nganggo metode-metode anu terpadu, nyaeta: kahiji, Katuladanan (uswah hasanah) ti para pamingpin, orang tua, guru oge ti sakumna warga masyarakat. Masing-masing jalmi kedah aya karep hayang jadi tuladan; kadua, pembiasaan, contona Rasululloh ngibarkeun yen lamun haying boga budak daek solat nalika umur tujuh taun kudu geus dititah solat, lamun sapuluh taun can keneh daek solat kedah dicepret. Hiji padamelan bakal nyangkaruk dina diri hiji jalmi lamun aya usaha ngabiasakeun eta padamelan atanapi karakter tea. Istilah ayeuna mah saurna kedah dikawitan sejak dini; Katilu, nasehat, maksadna kedah aya jalmi anu ngajarkeun anu nganasehatkeun padamelan sae atanapi karakter tea, ulah dugi ka teu aya anu ngaguar ajaran atanapi bebeneran dugi ka jalmi teu terang mana anu bener mana nu salah. Kaopat, ngagetrik, dina hartos lamun aya jalmi midamel lampah awon atanapi sasar kedah aya anu ngemutan yen eta teh lepat. Aya anu nyebatkeun yen lamun aya jalmi midamel kalepatan diantep, hiji waktos bakal midamel kalepatan anu langkung ageing. Kalima, upami lengkah peringatan tos teu diwaro nya kedah dihukum kalayan hukum anu adil. Margi sawatara pendapat, upami hukum teu ditanjeurkeun kalayan konsekuen didadasaran ku rasa adil, hiji waktos jalmi moal taat hukum, cenderung hayang ngalanggar hukum. Salah sawios kalemahan bangsa urang nyaeta kurang nanjeurna hukum anu adil ditengah-tengah masyarakat. Kagenep, tawakkal ka Allah SWT, dina hartos sagala upaya anu dilakukeun kanggo melak karakter tea, eta the masalah meruhkeun hate, ari hate jalmi bade hideung bade beureum pan aya dina kakawasaan Allah, ku kituna sagala lengkah urang dina ngawangun karakter the kedah disarengan ku do’a ka Allah SWT mugi naon rupi anu diniatkeun ku urang tiasa ngawujud, da jalmi mah mung aya karep jeung kahayang, anu ngawujudkeunana mah hak Allah swt.
Melak karakter teh sanes pagawean memeh dahar istilah sundana mah, peryogi usaha anu leres leres paheut pageuh tinangtos kedah aya didadasaran ku niat anu kiat tekad anu buleud ti sakumna warga bangsa, anu kadua kedah istiqomah (konsisten) ulah getas harupateun kedah liat tali leuleus jeujeur (dawam), katilu kedah sabar margi ieu karep ageung teh tangtos seueur gogodana pisan tina sagala rupina, atuh anu kaopat ulah lali tawakkal ka Allah SWT pamugi Allah anu ngagulak-gilek hate jalmi masihan taufik katut hidayahna ka sakumna warga bangsa urang supados tumetep hoyong janten jalmi anu berkarakter tea. Insya Allah swt , sakumaha anu kaungel dina firmanna: “Allah moal ngarobih nasib hiji kaum dugi ka kaum eta aya karep ngarobih dirina”. (Baleendah 2011)

Tidak ada komentar: